Vedtægter

Vedtægter for Idrætsklubben Vest af 1971 1

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSKLUBBEN VEST

AF 1971

§ 1: Navn og hjemsted.

Foreningens navn er “IDRÆTSKLUBBEN VEST AF 1971”. Klubben, der er dannet ved en

sammenslutning af Overlade Gymnastikforening og Ranum Idrætsforening, er hjemmehørende i

Vesthimmerlands Kommune.

§ 2: Formål.

Idrætsklubben Vest af 1971 ´s formål er at fremme interesse og mulighed for udøvelse af idræt.

§ 3: Optagelse af medlemmer.

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Medlem er enhver, der ikke er i

kontingentrestance. Medlemsskabet gælder for 12 måneder.

§ 4: Regnskabs- og formueforhold.

Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December. Driftsregnskab og status forelægges på den

ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning samt

bestyrelsens underskrift.

§ 5: Kontingent.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgene. Restance udover 3 måneder

medfører udelukkelse og indberetning til pågældende forbund. Ingen, der på grund af

kontingentrestance er udelukket, kan optages på ny, før gælden er berigtiget.

§ 6: Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 14

dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt blad. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden og udvalgsformændene.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Behandling af indkomne forslag og vedtægtsændringer.

5. Valg af efter tur formand og et medlem/kasserer og et medlem.

6. Valg af stående udvalg, håndbold, fodbold, gymnastik, basket, floorball og

motionscenter.

Til håndbold og fodbold vælges 5 medlemmer samt en suppleant.

Til gymnastik vælges 4 medlemmer samt 1 suppleant.

Til floorball vælges 4 medlemmer samt 1 suppleant.

Til motion vælges 4 medlemmer samt 1 suppleant på et forudgående møde for

motionscenterets medlemmer.

Valgene gælder for 2 år, på lige årstal afgår 2 medlemmer fra

udvalg med 5 og 4 medlemmer og 1 medlem fra udvalg med 3

medlemmer.Vedtægter for Idrætsklubben Vest af 1971 2

Suppleanter vælges hvert år.

Udvalgene konstituerer sig selv.

7. Nedsættelse af udvalg. Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg

der kan styrke foreningen og medvirke til at opfylde foreningens

formål.

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Revisorerne vælges efter tur for 2 år.

Suppleanten vælges for 1 år.

9. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år. Forældre eller værge til børn

under 16 år har stemmeret på barnets vegne, dog således at hver fremmødt kun har en stemme.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Valg til forretningsudvalg: Formand og kasserer (skal være fyldt 18 år) vælges af

generalforsamlingen. Valgene træffes ved kvalificeret flertal, dog stemmes der højst 2 gange om

hver post.

Valgene til forretningsudvalget gælder for 2 år, formand og kasserer afgår efter tur.

Valg til udvalg: Der stemmes til udvalgene enkeltvis. Valgene træffes ved simpelt flertal.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal.

Bestyrelsessammensætning:

Forretningsudvalget:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Fodboldudvalgets formand

Håndboldudvalgets formand

Gymnastikudvalgets formand

Floorballudvalgets formand

Motionsudvalgets formand

Repræsentant fra I K Vest Støtteforening (uden stemmeret).

Repræsentant fra udvalg nedsat af generalforsamlingen (uden stemmeret).

Udtræder et medlem fra forretningsudvalget indtræder efter bestyrelsens beslutning en

udvalgsformand. Til erstatning for udvalgsformanden indtræder suppleanten og udvalget udpeger en

ny formand.

Bestyrelsen er højeste myndighed mellem 2 generalforsamlinger.

Kassereren kan overlade den daglige regnskabsførelse til en af bestyrelsen godkendt person.

Kassereren har dog stadig det fulde ansvar for udførelse af regnskabet. Regnskabet skal foreligge

til revision senest 8 dage før generalforsamlingen.

De stående udvalg udarbejder et budgetforslag til et bestyrelsesmøde i marts måned, hvor

foreningens samlede budgetter skal godkendes.

Udvalgene har ansvaret for de sportslige aktiviteter indenfor hvert sit område.Vedtægter for Idrætsklubben Vest af 1971 3

Formanden og forretningsudvalget kan træffe mindre beslutninger i den daglige drift, disse skal

fremlægges for den øvrige bestyrelse på førstkommende møde.

§ 7: Tegningsret for foreningen.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel

formanden som kassereren. I alle sagen, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller

løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i foreningen.

§ 8: Ansvar og hæftelse

Foreningen hæfter alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke personlig for

foreningens gæld eller handlinger. Dog er bestyrelsen ansvarlig for at foreningen administreres efter

gældende love og retningslinjer.

§ 9: Revision

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 6 punkt 8.

Revisorerne vælges 2 år ad gangen, således at den først valgte er på valg det følgende år.

Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.

Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdninger er

til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid

adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når

mindst 30 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom til

bestyrelsen.

Bestyrelsen indkalder derpå snarest til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler, som

gælder for ordinær generalforsamling.

§ 11: Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne

stemmer er for forslaget.

§ 12: Foreningens ophævelse.

Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun foretages på en i dette øjemed særligt indkaldt

ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede

medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er

for forslaget.

Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny

generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket

antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre gøres op og et eventuelt overskud indsættes på

en spærret konto i et pengeinstitut.

Pengene står til rådighed for oprettelse af en ny klub i Ranum/Overlade med samme formål som for I

K Vest.

Hvis pengene ikke er hævet inden 5 år, bruges de til børne- og ungdomsarbejde i området.Vedtægter for Idrætsklubben Vest af 1971 4

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2012.

Bestyrelsen den 11. februar 2013

Formand: Mogens Jensen

Næstformand: Joan Karlsson

Kasserer: Marianne Sørensen

Sekretær: Bjarne Larsen

Formand for fodboldudvalget: Jens Martin Nielsen

Formand for håndboldudvalget: Dorthe Engemand

Formand for gymnastikudvalget: Christina Q. Larsen

Formand for floorballudvalget: Ruben Nielsen

Formand for motionsudvalget: Lars Grindsted

Vedtægter for foreningsbaseret Motionscenter under IK Vest

Navn og hjemsted:

§ 1, stk.1
Foreningens navn er Ranum Motionscenter under ’Idrætsklubben Vest af 1971’ med hjemsted i Ranum multikulturhus beliggende i Ranum, Vesthimmerlands kommune.

Stk. 2
Foreningen er opretter i henhold til § 6 stk. 6 i vedtægterne for ’Idrætsklubben Vest af 1971’

Foreningens formål:

§ 2, stk. 1
Det er foreningens formål at drive motionscenter for medlemmerne, som skal være fyldt 16 år.

Medlemskab:

§ 3, stk.1
Som medlemmer kan optages personer, som har betalt indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen for Ranum Motionscenter. Indmeldelsesgebyr dækker oprettelse og udlevering af nøglekort samt depositum for nøgle.
For at få udleveret nøgle skal man have modtaget den obligatoriske instruktion i brug af centerets fitnessudstyr.

Stk. 2
Indmeldelse sker ved henvendelse til instruktørerne, Ranum Motionscenters bestyrelse eller kassereren for IK Vest.

Stk. 3
Ved indmeldelse skal medlemmet udfylde en indmeldelsesblanket, som underskives til bekræftelse af, at medlemmet har deltaget i obligatorisk instruktion og at medlemmet er indforstået med at ville overholde de til enhver tid gældende ordensregler for brug af motionscenteret.

Stk. 4
Medlemskabet består i den periode for hvilken, der er betalt kontingent for brug af Ranum Motionscenter.

Stk. 5
Medlemmer, som ikke overholder de ordensregler, som fastsættes af Ranum Motionscenters bestyrelse, kan i yderste konsekvens bortvises.

Stk. 6
Et medlemskab kan ikke stilles i bero, overdrages til tredje mand eller refunderes.

Kontingent:

§ 4, stk. 1
Kontingent for brug af centeret fastsættes af bestyrelsen for Ranum Motionscenter.

Stk. 2
Kontingent vil normalt dække en periode, som fastsættes af bestyrelsen for Ranum Motionscenter.

Bestyrelsen:

§ 5, stk. 1
Bestyrelsen for ’Ranum Motionscenter’ vælges på generalforsamlingen for ’Idrætsklubben Vest af 1971’ med henvisning til ’Vedtægter for Idrætsklubben Vest af 1971’ § 6 stk. 6.

Stk. 2
Bestyrelsen har egen økonomi og samarbejder med kassereren for ’Idrætsklubben vest af 1971’ om regnskab for Ranum Motionscenter.

Stk. 3
Bestyrelsen varetager opgaver omkring driften af motionscenteret jfr. Vedtægter for Idrætsklubben Vest af 1971 § 6 stk. 6
Vedtaget på generalforsamling for Idrætsklubben Vest af 1971, den 13. feb. 2008